top of page

Lagring og sikkerhet for gjødsel

Av sikkerhetsmessige årsaker skal mineralgjødsel som har innhold over 16% nitrogen(N) fra ammoniumnitrat(AN) oppbevares på steder hvor man har den under normalt oppsyn, det vil si store deler av dagen. Hvis oppbevaring foregår på en plass hvor man ikke har normalt oppsyn, skal den oppbevares i avlåst bygning eller innegjerdet og på avlåst område.

Mineralgjødsel som inneholder mellom 16% og 28% N fra AN kan i kortere perioder lagres på steder som ikke er under normalt oppsyn, for eksempel i forbindelse med bruk/spredning, men bør da ikke være synlig eller tilgjengelig for uvedkommende.

Det er forbud mot å selge gjødsel som inneholder mer enn 16% N, unntatt til :

  • Jordbrukere til brukt til jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landområdets størrelse.

  • Fysiske eller juridiske personer med ervervsmessig virksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold a parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller liknende aktiviteter.

 

Kjøper som ikke er etablert gjødselkunde hos Gjødsel AS er ansvarlig for å framlegge nødvendig dokumentasjon på sin rett til å kjøpe gjødsel jamfør det som er nevnt over, og det til enhver tid gjeldene regelverk.

Råd når det gjelder lagring av mineralgjødsel

  • Lagre innendørs i rengjort og ryddet lokale, helst låsbart.

  • Rommet bør være ventilert eller med mulighet for ventilasjon.

  • Ikke la rommet bli for varmt. Høy temperatur er skadelig for gjødsla.

  • La der være minst 5 meter til brennbart materiale. Dette på grunn av hvis brann oppstår, kan gjødsla ved så lav temperatur som 150ºC utvikle giftige gasser.

  • Lagring utendørs som ikke er anbefalt, skal være på paller og dekket med presenning på en skyggeplass. For mye sol og varme kan skade gjødsla og forårsake klump.

Gjødsel_lagring.jpg

Spesielt for gjødsel

Gjødsel med Ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat (≥ 16 % N fra AN) er forbudt for privatpersoner og andre uten yrkesmessig behov og varene må derfor ikke videreformidles til disse.

Hvordan finne ut innholdet av nitrogen fra ammoniumnitrat?

For å finne ut om en type gjødsel inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat, må innholdsfortegnelsen eller sikkerhetsdatablad/annen produktinformasjon sjekkes. Her er nitrogen fra ammoniumnitrat oppgitt som nitrogen fra ammonium (N fra NH4+) og nitrogen fra nitrat (N fra NO3-). Nitrogen fra ammoniumnitrat beregnes ved å se på verdien for ammonium og nitrat hver for seg. Ta utgangspunkt i den som har lavest innhold av disse to og legg til tilsvarende innhold av den andre. Eksempelvis vil gjødsel som inneholder 7 % ammonium og 8 % nitrat, inneholde 14 % nitrogen fra ammoniumnitrat, og således ikke være omfattet av begrensningen.

Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra at hvis verdien for begge er over 8 %, inneholder gjødselen mer enn 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat.

Når det gjelder ytterligere informasjon om lagring og håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver kan du lese : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588

Mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, tyveri, samt betydelig og uforklarlig svinn skal varsles til Kripos via www.politiet.no eller www.tips.kripos.no , alternativt tlf. 23 20 80 10.

Dette gjelder gjødsel med ≥ 16% ammoniumnitrat.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!

Billigst gjødsel får du om du handler fra oss! Ta kontakt på telefon eller e-post!

bottom of page